پرسش و پاسخ تیم سلامت

در .

مردم چگونه پزشک خانواده خود را انتخاب می کنند؟

سرپرست خانوار باید پزشک خانواده خود را از بین پزشکانی که حداکثر در فاصله یک و نیم کیلومتری محل زندگی یا کار آنها مستقر است انتخاب کند. لیست این پزشکان در نزدیک ترین مرکز بهداشتی درمانی محل سکونت خانوارها ارائه خواهد شد.