دریاچه

1- اطلاعات عمومی مرکز

 

نام مرکز بهداشتی درمانی: دریاچه نوع مرکز روستایی  
فاصله تا مرکز شهرستان 29 کیلومتر   تعداد روستاهای تحت پوشش مرکز دارای خانه بهداشت  
فاقد خانه بهداشت  
فاصله تا نزدیکترین مرکز معین 90 کیلومتر   نام مرکز معین بیمارستان امام خمینی    
ساعت فعالیت مرکز: صبح از ساعت 7/30 تا ساعت 12/30 عصر از ساعت 16 تا ساعت 19  
ضریب محرومیت شهرستان 1/8   سرانه مورد توافق سالانه 4498    
تاریخ شروع فعالیت مرکز در طرح بیمه روستایی 1388          
تلفن مرکز 222222   پیش شماره تلفن 0342    
                 

 

 

2- اطلاعات جمعیتی مرکز

کل جمعیت تحت پوشش
جمعیت بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی
جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی
جمعیت بیمه شدگان نیروهای مسلح
جمعیت بیمه شدگان کمیته امداد
جمعیت تحت پوشش سایر بیمه های درمانی
جمعیت فاقد پوشش بیمه درمان
روستایی
کارکنان دولت
سایر اقشار
خویش فرمایان
روستایی
شهر زیر 20000 نفر
عشایر
2917
2701
454
5456
54654
465465
5456
465465
54654
46546
54654
45646

 

3- اطلاعات پزشکان مرکز

ردیف
نام و نام خانوادکی پزشک
شماره نظام پزشکی
وضعیت ارائه خدمت به بیمه شدگان
وضعیت بیتوته
1
مجتبی اسدی
1234
طرف قرارداد بیمه روستایی
ندارد
2
علی
5345
غیرطرف قرارداد بیمه روستایی
در همین مرکز دارد
3
مهدی جون
324234
طرف قرارداد بیمه روستایی
در مرکز معین دارد
4
بچه ها آشنا
3423
غیرطرف قرارداد بیمه روستایی
در همین مرکز دارد
5

 

4- اطلاعات مامایی مرکز

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
سطح تحصیلات
شماره نظام مامایی
1
مجتبی
پرستاری
کاردانی
5345345
2
مرتضی
مامایی
کارشناسی
234324
3

 

5- اطلاعات مسئول خدمات دندان پزشکی مرکز

ردیف
نام و نام خانوادکی مسئول خدمات دندانپزشکی
شماره نطام
سطح تحصیلات
تعداد روز فعالیت در هفته
1
مجتبی
5345345
کارشناسی
4
2
نوید
234
دکترا

 

6- اطلاعات داروخانه مرکز

وضعیت مالکیت داروخانه: داروخانه ملکی

داروخانه طرف قرارداد: مرکزی

تعداد اقلام دارویی موجود در داروخانه مرکز: 4234

7- اطلاعات آزمایشگاه مرکز

وضعیت آزمایشگاه مرکز: آزمایشگاه ملکی

نام آزمایشگاه طرف قرارداد مرکز:

خدمات آزمایشگاهیی قابل ارائه در مرکز: CRP, GCT, WRIGHT, U/A, URIC ACID, BILLIRUBIN DIRECT

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه به مادران باردار: GRAVINDEX, U/C, HBS AG, LINDIRECT COOMBS

8- اطلاعات رادیولوژی مرکز

وضعیت مالکیت رادیولوژی: رادیولوژی ملکی

مرکز رادیولوژی طرف قرارداد در:

خدمات رادیولوژی قابل ارائه در مرکز: فقط CXR

9- اطلاعات واحد نقلیه مرکز

وسیله نقلیه: دارد

ساعاتی که وسیله نقلیه در اختیار مرکز می باشد: در زمان دهگردشی