پزشک خانواده تیم سلامت روستایی معرفی تیم سلامت

معرفی تیم سلامت

حضور ماما در تیم سلامت

فرستادن به ایمیل چاپ
حضور ماما در تیم سلامتبه منظور دسترسی هر چه آسانتر روستائیان به خدمات بهداشتی و درمانی مامائی حضور ماما در تیم سلامت الزامی می باشد.ـ در هر مرکز بهداشتی ـ درمانی به ازای هر دو پزشک، حضور یک ماما و چنانچه تنها یک پزشک در مر ... ادامه مطلب...

پزشک خانواده کیست؟

فرستادن به ایمیل چاپ
پزشک خانواده کیست؟پزشك خانواده داراي حداقل مدرك دكتراي حرفه اي پزشكي و مجوز معتبر كار پزشكي است و در نخستين سطح خدمات، عهده دار خدمات پزشكي سطح اول است و مسووليت هايي از قبيل: توجه به جامعيت خدمات، تداوم خدمات، مديريت ... ادامه مطلب...