پزشک خانواده تیم سلامت روستایی قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

نظام ارائه خدمت پزشکان خانواده

فرستادن به ایمیل چاپ
پزشك خانواده ( ماده يك ) محور ارائه ي خدمات بهداشت و درمان به جمعيت هاي معين است .ماده نه :پزشكان كه با دارا بودن پنج شرط زير مي توانند به عنوان پزشك خانواده قرارداد ببندند وارائه خدمات و مراقبت ها را ... ادامه مطلب...