پزشک خانواده تیم سلامت روستایی شرح وظایف

شرح وظایف

خدمات داروئی تیم سلامت

فرستادن به ایمیل چاپ
ـ هر مرکز بهداشتی درمانی، به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی ـ درمانی سطح اول لازم است تا داروی مورد نیاز بیمه شدگان را تأمین نماید. ـ چنانچه مرکز دارای داروخانه ملکی باشد، تأمین دارو از طریق شبک ... ادامه مطلب...

خدمات واحد پزشک خانواده

فرستادن به ایمیل چاپ
خدماتی که در تعهد واحد پزشک خانواده قرار دارد :بسته خدمات و مراقبت های سطح یک ، جهت پزشک خانواده در 5 بخش خلاصه می شود پیشگیری ، آموزش و ارتقاء سلامت ، درمان اولیه و تدبیر فوریت ها ، ارجاع و مدیریت سل ... ادامه مطلب...

اهداف , چالش های پزشک خانواده

فرستادن به ایمیل چاپ
خدمات بهداشتی در مانی یا توانبخشی پایه دارای اولویت که توسط پزشک خانواده یا تیم سلامت ارائه یا فراهم میشود. 1- افزایش دسترسی مردم روستا به خدمات بهداشتی درمانی در شبانه روز 2- کاهش مهاجرت روستائیان ... ادامه مطلب...