پزشک خانواده کیست؟

در .

پزشك خانواده داراي حداقل مدرك دكتراي حرفه اي پزشكي و مجوز معتبر كار پزشكي است و در نخستين سطح خدمات، عهده دار خدمات پزشكي سطح اول است و مسووليت هايي از قبيل: توجه به جامعيت خدمات، تداوم خدمات، مديريت سلامت، تحقيق و هماهنگي با ساير بخشها را برعهده دارد.
پزشك خانواده مسووليت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته اي تعريف شده (بسته خدمت)؛ بدون تبعيض سني، جنسي، ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي و ريسك بيماري در اختيار فرد، خانواده، جمعيت و جامعه تحت پوشش خود قرار دهد. پزشك خانواده در صورت لزوم بايد براي حفظ و ارتقاي سلامت، از ارجاع فرد به سطوح بالاتر استفاده كند، ولي مسووليت پيگيري تداوم خدمات با او خواهد بود. پزشك خانواده مسوول اداره كردن تيم سلامت است.
افراد تحت پوشش پزشك خانواده براي دريافت خدمات بهداشتي و درماني به او مراجعه مي كنند و هركس مايل نباشد از طريق وي وارد سيستم دريافت خدمات شود، موظف است تمام هزينه هاي درماني را شخصا" پرداخت نمايد. پزشك خانواده، بيمار را در سيستم ارجاع قرار مي دهد و او را از بدو ورود به سيستم تا پايان درمان و مراقبتهاي پس از درمان تحت نظر خود دارد.