قوانین و مقررات

نظام ارائه خدمت پزشکان خانواده

در .

پزشك خانواده ( ماده يك ) محور ارائه ي خدمات بهداشت و درمان به جمعيت هاي معين است .

ماده نه :پزشكان كه با دارا بودن پنج شرط زير مي توانند به عنوان پزشك خانواده قرارداد ببندند وارائه خدمات و مراقبت ها را تعهد كنند :

1- دارا بودن حداقل شرايط ياد شده در بند 1 از ماده يك آيين نامه ( مدرك دكتري حرفه اي پزشكي و مجوز معتبر كار پزشكي )

2- اعلام آمادگي براي همكاري با ستاد عملياتي اصلاح نظام سلامت در شهرستان

3 - عقد قرارداد با ستاد عملياتي اصلاح نظام سلامت در شهرستان

4 – دارا بدون شرايط الحاقي به ماده 192 قانون برنامه سوم توسعه و آيين نامه هاي مربوط و ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي پزشكان داراي رابطه استخدامي با وزارتخانه ها ، سازمان هاي دولت يو نهادهاي عمومي

5 – دارا بودن فضاي فيزيكي و تجهيزات مطابق استاندارد واحد پزشكي خانواده كه توسط واحد كشوري اصلاح نظام سلامت اعلام مي شود .

تبصره 1 :‌همه سازمان هاي بيمه گر موظفند در چارچوب فرم هاي قرارداد كه پس از تصويب ، توسط واحد كشوري اصلاح نظام سلامت در اختيار گذارده مي شود با پزشكان خانواده قرارداد ببنديد .

تبصره 2 :پزشكان متخصص در صورت علاقه مندي مي توانند با همان تعرفه و نقش هاي تعريف شده براي پزشك خانواده در اجراي فعاليت هاي آيين نامه مشاركت كنند .

تبصره 3 :پزشكان متخصص كه به عنوان پزشك خانواده قرارداد مي بندند مجاز نخواهند بود بيماران را از خود ( به عنوان پزشك سطح يك ) به خود ( به عنوان پزشك سطح دو ) ارجاع دهند .

تبصره 4 :كليه پزشكان خانواده و متخصص مي بايست تمامي مجوز هاي پزشكي شامل دارو ، پاراكلينيك ،‌مشاوره و ساير اقلام درخواستي را فقط در دفترچه هاي پزشك خانواده بنويسند .

ماده ده :انتخاب پزشك خانواده از سوي افراد ،‌اختياري است . در اين ميان تنها عامل محدود كننده نام نويسي كافي افراد نزد پزشكي معين و پرشدن ظرفيت او خواهد بود .

تبصره :در مواردي كه بيمه شده نتواند يا نخواهد پزشك خانواده را خود انتخاب كند ، ستاد عملياتي شهرستان مسئول انتخاب پزشك خانواده خواهد بود . در اين حالت نيز ستاد عملياتي شهرستان بايد موضوع را با فرد در ميان گذارد و موافقت او با اين انتخاب يا پيشنهاد را كسب كند .

ماده يازده :براي همه افراد كه نزد پزشكان خانواده ثبت نام مي كنند ، پرونده تشكيل داده مي شود ، شكل و محتواي اين پرونده توسط واحد كشوري اصلاح نظام سلامت تعيين و اعلام مي شود .

ماده دوازده :بيمه شده حداكثر مي تواند سه بار در سال ، با اطلاع ستاد عملياتي اصلاح نظام سلامت در شهرستان پزشك خود را تغيير دهد .

تبصره 1 :فاصله ثبت نام نزد پزشك خانواده و اولين تغيير و فاصله ي دو تغيير نبايد كمتر از سه ماه باشد .

تبصره 2 :پزشك خانواده اي كه فرد متقاضي انتقال را در پوشش خود دارد حداكثر تا پايان ماه درخواست انتقال ، بايد پرونده را به ستاد عملياتي اصلاح نظام سلامت شهرستان تحويل دهد . ترتيب اين تحويل را ستاد عملياتي شهرستان تعيين و اعلام
مي كند .

ماده سيزده :هر پزشك خانواده مي تواند به تنهايي حداكثر 1500 نفر را در پوشش خود گيرد .

تبصره 1 :در صورت تشكيل مجتمع هاي سلامت ( پيوست شماره 2 ) اين قاعده به شرح زير تغيير مي يابد :

حداكثر جمعيت در پوشش مجتمع هاي داراي دو پزشك خانواده ، 3400 نفر ، هر پزشك 1700 نفر

حداكثر جمعيت در پوشش مجتمع هاي داراي سه پزشك خانواده ، 5700 نفر ، هر پزشك 1900 نفر

حداكثر جمعيت در پوشش مجتمع هاي داراي چهارپزشك خانواده ، 8400 نفر ، هر پزشك 2100 نفر

تبصره 2 :ستاد عملياتي شهرستان مجاز است در شرايط استثنايي ( مانند كمك به جذب نيرو در مناطق محروم ) با گرفتن مجوز از واحد كشوري اصلاح نظام سلامت اين سقف را تا 2500 نفر به ازاي هر پزشك خانواده تغيير دهد .

تبصره 3 :ستاد عملياتي شهرستان مجاز است از ديگر ساز و كارهاي تشويقي ، مانند كمك به اجاره محل كار پزشكان خانواده يا در اختيار گذاردن محل مراكز بهداشتي درماني ، براي تشويق پزشكان به كار در مناطق محروم استفاده كند .

تبصره 4 :در مناطق جغرافيايي ويژه كه در صورت لزوم توسط واحد كشوري اصلاح نظام سلامت اعلام مي شود جمعيت تحت پوشش ، سرانه درماني پايه و مدت الزامي قرارداد قابل تغيير خواهد بود .

ماده چهارده :كار موظف پزشك خانواده در هفته 44 ساعت ( جز در روزهاي تعطيل رسمي ) است .

تبصره 1 :ساعت هاي كار در هر شهرستان با توافق انجمن پزشكان عمومي يا نظام پزشكي شهرستان و ستاد عملياتي اصلاح نظام سلامت در شهرستان تعيين مي شود .

تبصره 2 :در صورت موافقت و تصويب ستاد عملياتي شهرستان ، پزشكان خانواده يا پزشكان طرف قرارداد مي توانند با دريافت حق الزحمه ( پيوست شماره 2 ) در غير ساعات موظف ( روزهاي تعطيل ، شيفت شبانه و ...) به ارائه خدمت بپردازند .

ماده پانزدهم :پزشك خانواده در هنگام عقد قرارداد ، يك پزشك واجد شرايط را به عنوان جانشين تعيين و به ستاد عملياتي شهرستان معرفي مي كند تا در ايام مرخصي ، بيماري و نظاير آن ، خدمت ها و مراقبت هاي مورد نياز افراد در پوشش او را فراهم كند .

تبصره 1 :نام و نشاني محل كار پزشك جانشين كه توسط پزشك خانواده به ستاد عملياتي شهرستان اعلام مي شود بايد در جايي مناسب نصب شود و به صورتي مشخص به اطلاع همه افراد در پوشش برسد .

تبصره 2 :حداكثر زماني كه پزشك خانواده مي تواند با استفاده از مرخصي سالانه در محل كار حضور نيابد 30 روز است . مرخصي ايام بارداري و مرخصي استعلاجي از اين قاعده مستثني است .

تبصره 3 :هر گاه پزشك خانواده قصد استفاده از مرخصي داشته باشد يا به هر دليل نتواند در محل كار خويش حاضر باشد بايد از حضور پزشك جانشين در محل كارش اطمينان يابد .

تبصره 4 :‌در صورتيكه پزشك به هر دليل نتواند به طور موقت در محل كار ( مطب ) خود حاضر شود ، لازم است مراتب را حداقل سه روز قبل به ستاد عملياتي شهرستان و پزشك جانشين اطلاع دهد . در موارد اضطرار ، مطلع ساختن پزشك جانشين كفايت مي كند . پزشك جانشين موضوع را به ستاد عملياتي شهرستان اطلاع خواهد داد .

تبصره 5 :‌هر گاه پزشك خانواده در طول قرارداد خوي ، ناگزير از ترك دايم محل باشد به رعايت حال جمعيتي كه در پوشش خود دارد بايد در فاصله ي زماني دو تا سه ماهه ستاد عملياتي شهرستان را از تصميم خود مطلع سازد .

تبصره 6 :با دريافت خبر مهاجرت يكي از پزشكان خانواده يا در صورت بروز حوادث كه مانع ادامه ي خدمت پزشك باشد ، ستاد عملياتي شهرستان بايد براي جلوگيري از بروز وقفه در خدماتي كه به مردم ارائه مي شود هر چه زودتر با پزشك خانواده ديگري قرارداد ببندند .

ماده شانزدهم : ضابطه هاي انتخاب پزشك جانشين عبارت است از :

1 – دارا بودن شرايط كلي انتخاب پزشك خانواده ( بند 1 ماده يك و ماده نه )

2 - پزشك جانشين بايد از مراكز مجاور محل كار پزشك خانواده انتخاب شود و اين انتخاب به تاييد ستاد عملياتي شهرستان برسد .

3 - هر پزشك خانواده مي تواند حداكثر به عنوان جانشين دو پزشك معرفي شود به شرط آنكه جانشيني دو پزشك همزمان نباشد .

ماده هفده :براساس بررسي هاي انجام شده ( پيوست 4 ) همكاران پزشك خانواده در تيم سلامت براي ارائه خدمات سلامت به جميت 2500 نفري ، حداقل شامل 2 نفر ( يك كاردان يا كارشناس بهداشت خانواده يا ماما و يك بهيار يا پرستار ) خواهد بود .

تبصره 1 :در صورتيكه جمعيت تحت پوشش پزشك خانواده كمتر از 1000 نفر باشد به كارگيري يك ماما ( كاردان يا كارشناس ) براي ارائه خدمات سلامت كفايت مي كند .

تبصره 2 :هر 7 پزشك خانواده براي ارائه خدمات مبارزه با بيماري ها بايد از يك نفر كاردان يا كارشناس مبارزه با بيماريها خريد خدمت كنند .

تبصره 3 :هر 5 پزشك خانواده براي ارائه خدمات بهداشت محيط و حرفه اي بايد از يك نفر كاردان بهداشت محيط و
حرفه اي خريد خدمت كنند .