اهداف , چالش های پزشک خانواده

در .

خدمات بهداشتی در مانی یا توانبخشی پایه دارای اولویت که توسط پزشک خانواده یا تیم سلامت ارائه یا فراهم میشود.

1- افزایش دسترسی مردم روستا به خدمات بهداشتی درمانی در شبانه روز

2- کاهش مهاجرت روستائیان به شهر

3- به کارگیری قشر تحصیل کرده و اشتغال زایی

4- بالا بردن شاخص های بهداشتی با تحت پوشش قرار دادن کامل مردم

5- تقویت سیستم ارجاع و پیشگیری از درمان های غیر ضروری در سطوح بالاتر

6- کاهش هزینه های درمانی ، تردد و سرگردانی روستائیان در مراکز درمانی متعدد شهری

چالشهاي برنامه پزشك خانواده
1- تغييرات متعدد و زود هنگام دستور الملها و مفاد قراردادهاي تنظيمي
2 - عدم افزايش نيروي ستادي علي رغم فعاليتهاي وسيع برنامه
3- نارضايتي تيم سلامت از پرداخت حق الزحمه

4- عدم حضور ماما يا پرستار در زمان بيتوته
5- عدم توجيه كافي سطح دو در ارائه خدمات خصوصا عشاير (سردرگمي عشاير در ممهور كردن دفترچه يا فرم ارجاع)
6- تغيير قراردادهاي مربوط به بكارگيري داروخانه هاي بخش خصوصي
7- هماهنگ نبودن كسورات بيمه با دستورالعملهاي مركز بهداشت شهرستان و پزشك خانواده
8- عدم ضروررت بيتوته اجباري در برخي مراكز كه تاكنون مراجعات اورژانس نداشته اند
9- عدم شفافيت لازم در دستورالعملهاي مربوط به خدمات بخش خصوصي از جمله داروخانه ها و آزمايشگاهها و ...
10- هزينه و استهلاك بالاي بازديدها از كشيك هاي شب پزشك در مراكز عليرغم غير ضروري بودن حضور آنها در اغلب مراكز نزديك به شهر