شرح وظایف

خدمات داروئی تیم سلامت

در .

ـ هر مرکز بهداشتی درمانی، به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی ـ درمانی سطح اول لازم است تا داروی مورد نیاز بیمه شدگان را تأمین نماید.
ـ چنانچه مرکز دارای داروخانه ملکی باشد، تأمین دارو از طریق شبکه های بهداشت و درمان شهرستان میسر است.
ـ چنانچه مرکز فاقد داروخانه ملکی باشد، می تواند جهت تأمین داروی مورد نیاز با داروخانه خصوصی مستقر در روستا قرارداد منعقد نماید.
ـ پزشک خانواده مجاز به تجویز داروهای خارج از تعهد بسته خدمتی سطح یک برای بیمه شدگان روستایی نمی باشد. مگر تمدید نسخه ادامه درمان بیماریهای مزمن دیابت، فشار خون، اعصاب و روان، نارسایی کرونری و قلبی. پرداخت هزینه اینگونه نسخ تنها در خصوص بیماریهایی که راهکارهای بالینی آن توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده (اعصاب و روان و نارسائی قلبی) و به شرط درج عبارت «تمدید نسخه متخصص» در بالای نسخه امکانپذیر بوده و در خصوص سایر بیماریهای مزمن تا ابلاغ راهنما های بالینی مربوطه به پزشکان خانواده، پرداختی بابت هزینه نسخ از سوی اداره کل صورت نمی گیرد.
ـ در صورت عدم تأمین دارویی (از داروهای سطح اول) از نسخه تجویزی پزشک (توسط داروخانه طرف قرارداد مرکز بهداشت) که بیمه شده ناچار به تهیه دارو از سایر داروخانه های طرف قرارداد سازمان (خارج از مرکز) باشد.5/1 برابر کل هزینه نسخه دارویی مذکور از اعتبارات سرانه مرکز کسر می گردد.
ـ ادارات کل مکلف به انعقاد قرارداد با تعدادی داروخانه معتمد در سطح شهر جهت ارائه خدمات دارویی به اینگونه بیمه شدگان می باشند. بدیهی است که رسیدگی و پرداخت اسناد صندوق روستایی این داروخانه ها مطابق سایر صندوقها به صورت F.F.S می باشد.
ـ در ساعات عدم حضور دارویار در مرکز لازم است تا بخشی از داروهای مورد نیاز در اختیار پزشک قرار گیرد تا در صورت مراجعه بیماران امکان تأمین دارو میسر باشد.

نحوه ارائه خدمات دارویی توسط داروخانه های بخش خصوصی طرف قرارداد مراکز بهداشتی درمانی در طرح بیمه روستائی به چهار طریق زیر است :

1ـ داروخانه خصوصی در روستا وجود دارد و اقدام به انعقاد قرارداد با مرکز بهداشتی درمانی نموده است.الف ـ در صورت وجود داروخانه فعال در مرکز بهداشتی درمانی باید نسبت به تعطیل آن اقدام نماید.
ب ـ مرکز بهداشتی درمانی تنها اقدام به دائر کردن یک گنجه داروئی جهت موارد خارج از ساعات موظف فعالیت مرکز بهداشتی درمانی نموده است، در اینصورت اقلام داروئی گنجه داروئی بر اساس نظر پزشک روستا و توسط داروخانه خصوصی تأمین می گردد.
ج ـ نظارت برنحوه مصرف داروهای موجود در گنجه دارویی بر عهده پزشک مرکز می باشد.
د ـ تعرفه مصوب " حق فنی داروساز" تنها در صورتی که خدمات داروئی توسط داروساز و در محل داروخانه های خصوصی ارائه شود از بیمار اخذ می شود.
هـ ـ چنانچه داروی بیمار از گنجه داروئی مرکز تأمین شود دریافت هرگونه وجهی به عنوان "حق فنی" یا "هزینه نسخه پیچی" ممنوع است.

2ـ روستا داروخانه خصوصی ندارد اما داروخانه خصوصی روستای همجوار اقدام به راه اندازی داروخانه قمر در مرکز بهداشتی درمانی نموده است.الف ـ داروخانه خصوصی مادر داروخانه مرکز را بر اساس لیست داروئی طرح بیمه روستایی راه اندازی می کند.
ب ـ مرکز بهداشتی درمانی در ساعات تعطیلی داروخانه اقدام به دائر کردن یک گنجه داروئی می نماید. اقلام داروئی گنجه داروئی براساس نظر پزشک روستا و توسط مرکز تأمین می گردد.
ج ـ تعرفه مصوب " حق فنی داروساز" دریافت نمی شود و در عوض مبلغ 1500 ریال به عنوان " هزینه نسخه پیچی" از هر بیمار دریافت می گردد.
د ـ چنانچه داروی بیمار از گنجه داروئی مرکز تأمین شود دریافت هرگونه وجهی به عنوان "حق فنی" یا "هزینه نسخه پیچی" ممنوع است.

دستورالعمل ارائه خدمات دارویی در داروخانه های دولتی مراکز بهداشتی درمانی در طرح بیمه روستائی
3ـ داروخانه خصوصی در روستا وجود دارد اما با مرکز بهداشتی درمانی قرارداد ندارد
الف ـ داروخانه مرکز بهداشتی درمانی فعال می شود.
ب ـ ارائه دهنده خدمات داروئی باید در برنامه های آموزشی دارویاری که در سطح مراکز بهداشتی درمانی ارائه خواهد شد شرکت نماید.
ج ـ پزشک موظف است داروی بیمار را پس از دریافت، کنترل کند.
د ـ اخذ هرگونه وجهی بابت "هزینه نسخه پیچی" یا "تعرفه حق فنی" ممنوع است.
هـ ـ در صورت امکان بکارگیری مسئول فنی در داروخانه مرکز بهداشتی درمانی اخذ تعرفه «حق فنی داروساز» وجاهت قانونی دارد.

4ـ داروخانه در روستا وجود ندارد و هیچ داروخانه خصوصی با مرکز بهداشتی درمانی قرارداد ندارد.
الف ـ داروخانه مرکز بهداشتی درمانی فعال می شود.
ب ـ ارائه دهنده خدمات داروئی باید در برنامه های آموزشی دارویاری که در سطح مراکز بهداشتی درمانی ارائه خواهد شد شرکت نماید.
ج ـ پزشک موظف است داروی بیمار را پس از دریافت کنترل کند.
د ـ اخذ هرگونه وجهی بابت "هزینه نسخه پیچی" یا " تعرفه حق فنی" ممنوع است.
هـ ـ در صورت امکان بکارگیری مسئول فنی در داروخانه مرکز بهداشتی درمانی اخذ تعرفه حق فنی داروساز وجاهت قانونی دارد.

خدمات واحد پزشک خانواده

در .

خدماتی که در تعهد واحد پزشک خانواده قرار دارد :
بسته خدمات و مراقبت های سطح یک ، جهت پزشک خانواده در 5 بخش خلاصه می شود
پیشگیری ، آموزش و ارتقاء سلامت ، درمان اولیه و تدبیر فوریت ها ، ارجاع و مدیریت سلامت
الف : پیشگیری :
1- سلامت خانواده و جمعیت : شامل ( سلامت مادران، سلامت کودکان، تنظیم خانواده، برنامه غربالگری سرطانهای زنان، برنامه سلامت سالمندان)
2- مدیریت بیماریهای واگیردار
3- ایمن سازی ( واکسیناسیون )
4- مدیریت بیماریهای غیر واگیر
5- غربالگری ( ریسک فاکتورهای شایع بیماریهای غیر واگیر، دیابت، پرفشاری خون )
6- بهبود تغذیه جامعه
7- سلامت محیط
8- سلامت کار
9- سلامت جوانان و مدارس
10-سلامت دهان و دندان
11-سلامت روان
ب : آموزش و ارتقای سلامت :
• آموزش :
1- آموزش سلامت و ترویج بهداشت
2- ترویج شیوه زندگی سالم
• ارتقای سلامت :
1- افزایش محیطهای حامی سلامت
2- افزایش سیاستهای حامی سلامت
3- افزایش اقدام جامعه به سمت سلامت
ج : درمان اولیه و فوریت ها :
1- ویزیت بیماران
2- اقدامات ساده جراحی و بالینی
3- تزریقات
4- پانسمان
5- ویزیت در منزل ( در شرایط خاص)
6- مشاوره
7- درمان سوء مصرف مواد
8- فوریت ها
د) خدمات ارجاع :
1- ثبت نام جمعیت تحت پوشش و تشکیل پرونده سلامت
2- ثبت اطلاعات هر بار مراجعه فرد در پرونده سلامت
3- ارجاع مراجعین نیازمند به سطوح بالاتر
4- پیگیری بیماران
5- پیگیری دریافت بازخورد از سطوح ارجاع
6- تنظیم و ارائه گزارشهای مورد نیاز
7- تبادل اطلاعات با پزشکان خانواده دیگر
ه ) مدیریت سلامت :
1- ثبت داده ها و مدیریت اطلاعات سلامت افراد و
جمعیت تحت پوشش
1- اقدام به حل مسائل بهداشتی از طریق همکاریهای درون بخشی و بین بخشی
2- تلاش در حل مسائل سلامت جامعه از راه جلب مشارکت مردمی
4- همکاری در اجرای برنامه های استانی و کشوری
5- همکاری در برنامه های مقابله با بلایای طبیعت و عضویت در تیم های مذکور
6- پایش و ارزشیابی خدمات تیم سلامت
سطوح خدمات :
1- سطح اول :    
که در آن تیم سلامت (بهورز ، پزشک عمومی و ماما) سلسله ای از مراقبتها و خدمات را بطور سرپایی عرضه می کنند و در صورت لزوم شخص را به سطح دوم ارجاع می دهند .
2- سطح دوم :
که در آن پزشکان متخصص، ارجاع شدگان پزشک خانواده را می پذیرند و پس از تشخیص و درمان اعم از سرپایی یا بستری نتیجه را به پزشک خانواده اعلام می کنند .
3- سطح سوم :
که در آن پزشکان فوق تخصص در رشته های مختلف ، سرپایی یا بستری خدمات و مراقبتهای مخصوص را ارائه می کنند.

اهداف , چالش های پزشک خانواده

در .

خدمات بهداشتی در مانی یا توانبخشی پایه دارای اولویت که توسط پزشک خانواده یا تیم سلامت ارائه یا فراهم میشود.

1- افزایش دسترسی مردم روستا به خدمات بهداشتی درمانی در شبانه روز

2- کاهش مهاجرت روستائیان به شهر

3- به کارگیری قشر تحصیل کرده و اشتغال زایی

4- بالا بردن شاخص های بهداشتی با تحت پوشش قرار دادن کامل مردم

5- تقویت سیستم ارجاع و پیشگیری از درمان های غیر ضروری در سطوح بالاتر

6- کاهش هزینه های درمانی ، تردد و سرگردانی روستائیان در مراکز درمانی متعدد شهری

چالشهاي برنامه پزشك خانواده
1- تغييرات متعدد و زود هنگام دستور الملها و مفاد قراردادهاي تنظيمي
2 - عدم افزايش نيروي ستادي علي رغم فعاليتهاي وسيع برنامه
3- نارضايتي تيم سلامت از پرداخت حق الزحمه

4- عدم حضور ماما يا پرستار در زمان بيتوته
5- عدم توجيه كافي سطح دو در ارائه خدمات خصوصا عشاير (سردرگمي عشاير در ممهور كردن دفترچه يا فرم ارجاع)
6- تغيير قراردادهاي مربوط به بكارگيري داروخانه هاي بخش خصوصي
7- هماهنگ نبودن كسورات بيمه با دستورالعملهاي مركز بهداشت شهرستان و پزشك خانواده
8- عدم ضروررت بيتوته اجباري در برخي مراكز كه تاكنون مراجعات اورژانس نداشته اند
9- عدم شفافيت لازم در دستورالعملهاي مربوط به خدمات بخش خصوصي از جمله داروخانه ها و آزمايشگاهها و ...
10- هزينه و استهلاك بالاي بازديدها از كشيك هاي شب پزشك در مراكز عليرغم غير ضروري بودن حضور آنها در اغلب مراكز نزديك به شهر