تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی روستایی

در .

تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی روستایی شامل موارد زیر می باشد :


تجهیزات اتاق پزشک :

تخت معاینه، اتوسکوپ، گوشی، افتالموسکوپ، فشارسنج، چکش رفلکس، ترازو، ECG ، ترمومتر، نگاتوسکوپ، کپسول اکسیژن، چراغ قوه، داروهای اورژانس، پایه سرم

تجهیزات اتاق مامایی :

تخت ژنیکو ،اسپکولوم، چراغ پایه دار، گوشی مامایی، وسایل پاپ اسمیر
ست IUD، کپسول اکسیژن با مانومتر، فور یا اتوکلاو  فشارسنج

تجهیزات رادیولوژی :

دستگاه X – Ray ، فیلم، دستگاه ظهور فیلم


تجهیزات اتاق آزمایشگاه :

سانتریفوژ میکرو هماتوکریت، لام نئوبار، Cell Counter ، میکروسکوپ، اسپکتروفتومتر یا فتومتر کرنومتر، شیکر، کانتر دستی/دیف، فور یا اتوکلاو


تجهیزات اتاق اورژانس :

لارنگوسکوپ، Airway،  لوله تراشه، تخت، سیلندراکسیژن باچرخ مربوطو مانومتر، انواع سوند، ترالی اورژانس، تخته احیاء، پایه سرم، ساکشن، ست پانسمان، ست جراحی انواع تامپون