آشنایی مراقبان سلامت خانواده، كارشناسان تغذيه و ناظران پزشك خانواده شيراز با بسته خدمات تغذيه در طرح تحول سلامت

در .

در راستاي اجراي طرح تحول سلامت، سمينار يك روزه‌ای با هدف آموزش بسته خدمات تغذيه به مراقبان سلامت شاغل در مطب پزشكان خانواده و همچنين ناظران و كارشناسان تغذيه شاغل در مراكز جامع سلامت به همت واحد بهبود تغذيه مركز بهداشت شهداي والفجر برگزار شد.

مريم مهارت مسئول واحد بهبود تغذيه اين مركز ضمن اشاره به برگزاري بيش از 10 كارگاه آموزشي توسط اين واحد براي تمام پزشكان خانواده تحت پوشش در خصوص اهميت تغذيه و پايش رشد كودكان در سال‌هاي 92 و93 افزود: در نظر داريم به منظور ارتقای كيفيت خدمات تغذيه‌اي ارائه شده به خانوارها، طي چندين كارگاه آموزشي در آينده اي نزديك تمام مراقبان سلامت خانواده را نيز در خصوص اهميت تغذيه در گروه هاي مختلف سني آموزش دهيم.